İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

BURADASINIZ : ANASAYFA > İCRA HUKUKU > İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

İpoteğin Paraya Çevrilmesi yoluyla icra takibi,  ile ilgili diğer konu başlıkları, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip örneği, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ipoteğin paraya çevrilmesi itiraz, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe itiraz dilekçesi, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip soruları, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip usulü, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip itiraz, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip itiraz dilekçesi, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip itiraz, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip itiraz, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe itiraz dilekçesi, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip örneği, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip nasıl yapılır, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yetkili icra dairesi, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip satış isteme süresi.

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

GENEL BİLGİLER

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, İpotekli alacaklı, borçlu(ları) hakkında ya ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takipte bulunur (ipoteğin ilâmsız takip yolu ile paraya çevrilmesini ister) ya da ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte bulunur (ipoteğin ilamlı takip yolu ile paraya çevrilmesini ister).

  • Her iki takip de, alacaklının İİK. mad. 148’e uygun takip talebi ile başlar. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, ​ Alacağı ipotekle (İİK. mad. 23/I) güvence altına alınmış olan alacaklı, ipotek akit tablosunun «kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını» içermemesi halinde, -İİK. mad. 150’deki özel durum dışında- «ipoteğin ilâmsız takip yolu ile paraya çevrilmesi» isteminde bulunabilir.

  • Bilindiği gibi, ipotek; «doğmuş bir alacak» için kurulabileceği gibi, «ileride doğacak veya doğması ihtimali olan bir alacak» için de örneğin; işleyecek bir câri hesap veya kredi sözleşmesinin teminatı olarak- kurulabilir (MK. mad. 881/I). Birinci haldeki ipoteğe; «ana para ipoteği» (=«kesin ipotek»=«sabit ipotek»), ikinci haldeki ipoteğe de; «üst sınır ipoteği» (=azami miktar ipoteği»=maksimal ipotek») denilir. İkinci halde, genellikle ipotek akit tablosu, «kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını» içermez. Alacaklının bu durumda izleyeceği yol, «ipoteğin ilâmsız takip yolu ile paraya çevrilmesi»dir.

  • Alacağı ipotekle (İİK. mad. 23/1) güvence altına alınmış olan alacaklı, şu üç durumda «ipoteğin ilâmlı takip yolu ile paraya çevrilmesi» isteminde bulunabilir: «Alacak» veya «ipotek hakkı» veya «her ikisi» bir ilâm ya da ilâm niteliğindeki (İİK. mad. 38) bir belgede tesbit edilmişse (İİK. mad. 150/h), «İpotek akit tablosu» kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içeriyorsa (İİK. mad. 149),

  •  İpotek akit tablosu «kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarı»nı içermese dahi, «borçlu câri hesap veya kısa, orta, uzun vâdeli kredi şeklinde işleyen ‘nakdî veya ‘gayrinakdî bir kredi’yi kullandıran taraf, borçluya (krediyi kullanan tarafa), ‘câri hesabın kesilmesine’, ‘kısa, orta, uzun vâdeli kredi hesabının muaccel kılınması’na ilişkin hesap özeti’nin veya ‘gayri nakdî kredinin ödenmesi olması’ nedeniyle tazmin talebi’nin noter marifetiyle gönderildiğine dair, noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz ederse (İİK. mad. 150ı)

  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, şu hususu da belirtelim ki, İcra ve İflâs Kanununun uygulanmasında, ipotek teriminin sadece «ipotek»leri değil, ayni zamanda, «ipotekli borç senetleri»ni, «irat senetleri»ni, «gemi ipotekleri»ni, «eski hukuk hükümlerine göre kurulmuş taşınmaz rehinleri»ni, «taşınmaz yükümlülükleri»ni, «bazı taşınmazlar üzerindeki hususi imtiyazlar»ı ve «taşınmaz teferruatı üzerine rehin işlemleri»ni de kapsadığı (İİK. mad. 23/I) unutulmamalıdır.

  • Kişisel malların gelirleri (örneğin kira, faiz gelirleri vb.) Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

  •  NOT:  Avukat Talih Uyar'ın Makalesinden alınmıştır.

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU: 0312 229 25 05

 

 
 

Haberler