Senet Nasıl Doldurulur

BURADASINIZ : ANASAYFA > İCRA HUKUKU > Senet Nasıl Doldurulur

senet nasıl doldurulur  ile ilgili diğer konu başlıkları, senet nasıl doldurulur, örnek senet nasıl doldurulur, senet nasıl doldurulur ornek, senet nasıl tahsil edilir, senet örneği, senet düzenleme, senet kanunu, borç senedi nasıl yapılır, senet nasıl düzenlenir.

SENET NASIL DOLDURULUR

GENEL BİLGİLER 

 A. SENET NASIL DOLDURULUR

B. SENET DOLDURMA KURALLARI

C. SENET NASIL DÜZENLENİR

        SENET DOLDURULURKEN

 • Senet Üzerinde Rakamla ve yazıyla değer gösteren bölümlerine meblağ yazıldıktan sonra bu bölümlere ilave yapılmasını engellemek için bitişik bir şekilde kapatma çizgilerini kapatmalısınız,

 • Verilen senetlerin bir fotokopisini muhafaza ediniz.

 • Tamamen pul üzerine denk gelecek şekilde imza atmayınız, (imzanızı pul üzerinden belge üzerine taşırın.)

 • İmzalı boş senet vermeyiniz.

 • Senet Doldururken hem rakamla hem de yazıyla değer gösteren bölümleri doldurunuz.

 • Senet muhtevasında ki yazıları mümkünse borçluya yazdırınız.

 • Ödenmiş senetlerin üzerine ödendiğine dair şerh düşürüp tahrif etmeden saklayınız,

 • Borcunuzu ödedikten sonra aldığınız senetteki imzaların size ait olup olmadığını kontrol ediniz.

 • Tanımadığınız kişilerden ciro yoluyla senet almayınız.

 • Senetleri alacaklı ve borçlunun bulunduğu ortamlarda düzenleyiniz.

 • Bir çok mağazada taksitli alışveriş yapılabilmekledir. Bu marazalardan taksit kart alabilmek için taksitli borç senetleri düzenlenmektedir. Bu amaçla düzenlenen sözleşme formunun bir bölümü senet niteliğinde olup düzenleme esnasında meblağ kısmı hoş bırakılmak suretiyle sadece imza atılmaktadır.

 • Bu tür belgelere imza atıldığı takdirde taksitli alışveriş senedindeki meblağ kısmı doldurulmalıdır. Borç bittikten sonra bu sözleşme tekrar alınmalıdır.

 • Taksit ödediğimize dair bilgisayar çıktıları onaylanmadığı taktirde hiçbir hükmü yoktur.

 • Senet Nasıl Düzenlenir Senet Nasıl Doldurulur

     YARGITAY: SENET DÜZENLENME YERİNİN 'İST' ŞEKLİNDE YAZILMASI

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 17822 Karar: 2013 / 21128 Karar Tarihi: 06.06.2013
 • İTİRAZ DAVASI - TAKİBE DAYANAK BELGENİN KAMBİYO SENEDİ VASFINI HAİZ BONO NİTELİĞİNDE OLMADIĞI - TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
 • ÖZET: Somut olayda, takip konusu senette keşide yeri ayrıca yazılı değil ise de, tanzim eden şirket adı ve kaşesi yanında geçen İST. sözcüğünün İstanbul ilini ifade ettiği açık olup bunun geçerli bir düzenleme yeri olarak kabulü gerekir. Bu durumda, takibe dayanak belge kambiyo senedi vasfını haiz bono niteliğindedir. O halde mahkemece, borçlunun sair itiraz ve şikayet nedenlerinin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine olayda uygulama yeri bulunmayan kanun maddesi dayanak yapılarak eksik inceleme ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

    YARGITAY: SENET DÜZENLENİRKEN VADE TARİHİNDEN SONRA TANZİM EDİLMESİ

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 8313 Karar: 2013 / 17525 Karar Tarihi: 07.05.2013
 • BORCA İTİRAZ DAVASI - BONONUN VADEDEN SONRA TANZİM EDİLEMEYECEĞİ - TAKİBE KONULAN SENEDİN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA OLMAMASI - TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - KARARIN BOZULMASI
 • ÖZET: Mahkemece alınan tahrifata ilişkin raporda vade tarihindeki tarihin ... iken sonradan yazılan yazı ile .. rakamının mükerrer ve bastırarak geçirildiği, bu şekilde tahrifatın oluştuğu dikkate alındığında takibe konu bonoda tanzim tarihi ... olarak belirtildiğinden bu tarih senedin tahrifatsız haline göre vadeden sonrayı kapsamaktadır. 6762 Sayılı Kanunun ilgili maddesi yollamasıyla aynı kanunun ilgili maddesi gereğince bono vadeden sonra tanzim edilemeyeceğinden takibe konulan senet kambiyo senedi vasfında değildir. O halde mahkemece 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmek gerekirken aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

   YARGITAY: SENET DÜZENLENİRKEN RAKAMLI BÖLÜMÜNDE EKLEME YAPILMASI

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 8881 Karar: 2013 / 17862 Karar Tarihi: 09.05.2013
 • TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ - ALACAKLININ TAHRİFAT ÖNCESİNE AİT SENET BEDELİ ÜZERİNDEN TAKİBE DEVAM HAKKININ BULUNMASI - BORÇLUNUN TAKİP ALACAKLISINA ÖDEME YAPTIĞINI İSPATLAYAMADIĞI - DAVANIN REDDİ YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİNİN HATALI OLMASI.
 • ÖZET: İcra takibinin dayanağı olan bonoların bedel bölümünün ... TL iken tahrifatla başına <...> rakamı eklenerek... TL haline dönüştürüldüğü ... tarihli Adli Tıp Kurumu incelemesi ile tespit edilmiştir. Bu durumda alacaklının tahrifat öncesine ait senet bedeli üzerinden takibe devam hakkı vardır. Borçlu, 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirlenen koşullarda takip alacaklısına herhangi bir ödeme yaptığını da ispatlayamadığına göre mahkemece takibin, borçlunun da kabulünde olan ... TL ve ferileri üzerindeki miktar yönünden devamına karar verilmesi gerekirken, hatalı gerekçe ile davanın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

İLK-AY HUKUK BÜROSU

Büromuzun İLETİŞİM Ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ   
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON 
        +90 312-229 25 05
        +90 312 229 25 03
        +90 312 229 25 01
BÜRO GSM           0 554 831 81 33
GSM CEP            0 532 540 93 50
FAKS             +90 312-229 25 05
E-Mail           info@ilkayuyarkaba.av.tr  
                 avilkayuyarkaba@gmail.com 

'Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo

 

 
 

Haberler